ชื่อผลงานวิจัยนักวิจัยบทคัดย่อ PDF pdf3
การศึกษาเทศกาลและงานประเพณีเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ new updateอัจฉรี จันทมูลดาวน์โหลด pdf3
การใช้คราม ในตำรายาโบราณ นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ ดาวน์โหลด pdf3
การออกแบบลวดลายผ้ามัดย้อมลายดอกติ้ว นางอัจฉรี จันทมูลดาวน์โหลด pdf3
ศิลปะไม้แกะสลัก : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ปรากฏในงานพุทธศิลป์ นายสถิตย์ เจ็กมาดาวน์โหลด pdf3
อุรังคธาตุวิเคราะห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
ดาวน์โหลด pdf3
การพัฒนาทักษะการทอผ้าด้วยกี่เอว นางนิ่มนวล จันทรุญ ดาวน์โหลด pdf3
สื่อสัญลักษณ์ลวดลายผ้าบาติกอินโดนิเซีย นางทัศนีย์ บัวระภาดาวน์โหลด pdf3
การใช้และการธำรงภาษาเขมรถิ่นในบทเพลงพื้นบ้านสุรินทร์ (ภาษาเขมร) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ สาลีดาวน์โหลด pdf3
หมวกไม้ไผ่ : ชุดความรู้ภูมิปัญญาด้านศิลปหัตกรรมพื้นบ้าน บ้านดอนกลอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายสถิตย์ เจ็กมาดาวน์โหลด pdf3
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากผ้าไหมมัดหมี่ จังหวัดมหาสารคาม นางทัศนีย์ บัวระภา ดาวน์โหลด pdf3
การศึกษาภูมิปัญญาการทำน้ำด่างก่อหม้อคราม นางนิ่มนวล จันทรุญ
นางอัจฉรี จันทมูล
ดาวน์โหลด pdf3
การศึกษาลวดลายผ้าเอกลักษณ์ประจำอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นางอัจฉรี จันทมูล
นางนิ่มนวล จันทรุญ
นายสถิตย์ เจ็กมา
ดาวน์โหลด pdf3
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่อีสานตอนกลาง :
กรณีจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
อาจารย์กรรณิการ์ สุพิชญ์
ดาวน์โหลด pdf3
การจัดการหมู่บ้านทอผ้าอีสานเพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
นางนิ่มนวล จันทรุญ
ดาวน์โหลด pdf3
การพัฒนาสาระเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาผ้าทอพื้นบ้านอีสานนางนิ่มนวล จันทรุญ ดาวน์โหลด pdf3
วิถีการเลี้ยงครั่งในชุมชนอีสาน : กรณีศึกษาบ้านห้วยหลาวนางนิ่มนวล จันทรุญ ดาวน์โหลด pdf3
การประยุกต์ใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 150 ปี
ของการตั้งเมืองมหาสารคามกับผ้าทอพื้นบ้านอีสาน
นางอัจฉรี จันทมูลดาวน์โหลด pdf3
การเมืองเรื่อง “ผ้าทอ” ; การประกอบสร้างความหมายผ้าทอพื้นบ้านในภาคอีสานนางทัศนีย์ บัวระภา ดาวน์โหลด pdf3
การสร้างความหมายของลวดลายผ้าและเอกลักษณ์ของผ้าทอพื้นบ้าน จังหวัดมหาสารคามนางทัศนีย์ บัวระภา ดาวน์โหลด pdf3
พฤติกรรมการซื้อสินค้าของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวเวียดนาม
ตามแนวเส้นทางการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
นางทัศนีย์ บัวระภา ดาวน์โหลด pdf3