043-721-686

หลักสูตรภูมิปัญญาจักสานใบลานเพื่อใช้ในงานพิธีกรรมและประดับตกแต่ง

การทำเครื่องจักสานพื้นบ้านภาคอีสาน ทำสืบต่อกันมาแต่โบราณ เครื่องจักสานที่ทำนั้น ไม่ได้มีเฉพาะแต่เครื่องใช้เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังมีของเล่น ของประดับตกแต่ง อย่างเช่น โมบายที่สานจากไม้ไผ่ หรือใบลาน เป็นต้น และ นอกเหนือไปจากนั้น วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ทำให้เครื่องจักสานบางอย่าง บางรูปแบบ ยังสา...

จุดเด่นของหลักสูตรผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้จากการสานใบลานเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ ไปประกอบอาชีพ หรือ ใช้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาไม่ให้สูญหายไป

จำนวนคนลงทะเบียน: 4/15

ระยะเวลาการอบรม: วันที่ 4 ก.ค. 2022 - 8 ก.ค. 2022


หลักวิชาและวัฒนธรรมโหราศาสตร์ ภาค 1

การเรียนรู้และเข้าใจหลักวิชาตลอดจนวัฒนธรรมอันเนื่องด้วยโหราศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการต่างๆ รวมทั้งใช้พยากรณ์ดวงชะตาของตนเอง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาท และดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสม ทั้งยังอาจสามารถนำไปสู่การพัฒนาเป็นวิชาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทาง...

จุดเด่นของหลักสูตร
      เมื่อศึกษาจนจบหลักสูตร สามารถนำความรู้ที่ได้ใช้ประโยชน์ในการต่าง ๆ รวมทั้งใช้พยากรณ์ดวงชะตาของตนเอง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาท และดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสม  เรียนรู้และเข้าใจโลก และเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้น  และที่สำคัญอีกประการ คือ สามารถนำความรู้ตามหลักโหราศาสตร์ ไปใช้ในการพัฒนาเป็นวิชาชีพ (นักพยากรณ์ดวงชะตา) สร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้าอบรมได้อีกทางหนึ่งด้วย

เกณฑ์การประเมิน/การทดสอบ    (สำหรับใช้ในการพิจารณาผู้ที่จะได้รับเกียรติบัตร)

ผู้ที่เข้าร่วมหลักสูตรจะได้รับใบประกาศเกียรติบัตร ทุกท่าน

จำนวนคนลงทะเบียน: 7/18

ระยะเวลาการอบรม: วันที่ 7 ก.ค. 2022 - 8 ก.ย. 2022


หลักสูตรงาน DIY ด้วยลายไทย

ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการและเทคนิคการเขียนลายไทยตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานในด้านต่างๆได้ เรียนรู้ประเภทของลายไทย เทคนิคการเขียนลายไทย และเทคนิคการเขียนผ้าพระบฏ เป็นของที่ระลึกและของประดับตกแต่งบ้าน

จุดเด่นของหลักสูตรสามารถเขียนลายไทยและสร้างสรรค์ผลงาน DIY ด้วยลายไทยได้

จำนวนคนลงทะเบียน: 2/15

ระยะเวลาการอบรม: วันที่ 18 ก.ค. 2022 - 22 ก.ค. 2022


หลักสูตรการจัดเตรียมพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์

1.เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจการจัดการวัตถุในพิพิธภัณฑ์ 2.เพื่อให้ผู้ศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการวัตถุในพิพิธภัณฑ์ 3.เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์/เก็บข้อมูลวัตถุ/และจัดการกับวัตถุในพิพิธภัณฑ์

จุดเด่นของหลักสูตรการจัดการวัตถุในพิพิธภัณฑ์เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญอย่างยิ่งในการจัดการวัตถุและช่วยชะลอความสูญเสียในพิพิธภัณฑ์ การอบรมเรื่อง การจัดการวัตถุในพิพิธภัณฑ์จะช่วยให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีระบบการจัดการที่ดียิ่งขึ้น

จำนวนคนลงทะเบียน: 8/30

ระยะเวลาการอบรม: วันที่ 19 ก.ค. 2022 - 25 ก.ค. 2022


หลักสูตรเสื้อโบราณเย็บมือด้วยตัวเอง

หลักสูตรการเย็บเสื้อโบราณด้วยมือ ผู้เรียนจะได้รับทักษะวิธีการใช้ตัดเย็บ การวัดตัว เทคนิคการตัดผ้า เทคนิคการเย็บต่อตัวเสื้อ การเก็บริมผ้า และอื่นๆอีกมากมาย จนได้เสื้อตัวโปรด ที่อยากใส่และคิดถึงเสื้อตัวนั้นเสมอ งานเย็บผ้าด้วยมือตัวเองเป็นการพิสูจน์ความสามารถความอดทน เป็นการฝึกสมาธิในการทำงาน ที่ดีเ...

จุดเด่นของหลักสูตรเป็นงานทักษะที่สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ ผลิตได้ในจำนวนจำกัด เพิ่มราคาต่อตัวได้สูงเพราะใช้ระยะเวลาในการเย็บนาน ไม่เหมือนการผลิตจากเครื่องจักร

จำนวนคนลงทะเบียน: 5/15

ระยะเวลาการอบรม: วันที่ 1 ส.ค. 2022 - 5 ส.ค. 2022


Page 1 of 2