Breaking News
Home / ข่าวบริการวิชาการ (page 4)

ข่าวบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องตีเกลียวมอเตอร์ไฟฟ้า

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องตีเกลียวมอเตอร์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน 2561 กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ และ ฝ่ายส่งเสริมการศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดโครงการอบรมเชิ …

Read More »

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ สีสันหลากหลายลวดลายสวยสะดุดตากับศิลปะผ้ามัดย้อม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ สีสันหลากหลายลวดลายสวยสะดุดตากับศิลปะผ้ามัดย้อม

วันที่  14  มีนาคม  2560  นางอัจฉรี  จันทมูล  และนางนิ่มนวล  จันทรุญ  ได้เป็นวิทยากรบรรยายและ ให้กับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่  1  สาขาวิชาการจัดการทางว …

Read More »

โครงการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากผ้ามัดหมี่

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดย ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นางทัศ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานร่วมกับคณะมุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานร่วมกับคณะมุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

  เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2559 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนาธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะมุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันจัดโครงการกา …

Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอ่านและเขียนภาษาพวน (อักษรไทน้อย)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอ่านและเขียนภาษาพวน

  เมื่อวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง ค.เกาะหวาย อ.ปากพลี     จ.นครนายก ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอ่านแ …

Read More »