Breaking News
Home / ข่าวบริการวิชาการ (page 3)

ข่าวบริการวิชาการ

กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมเชิงสร้างสรรค์”

ผ้ามัดย้อมเชิงสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ดร.อัจฉรี จันทมูล และนางนิ่มนวล จันทรุญ กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิ …

Read More »

กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เก็บข้อมูลจิตรกรรมฝาผนัง อายุกว่า ๑๐๐ ปี อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

เก็บข้อมูลจิตรกรรมฝาผนัง อายุกว่า ๑๐๐ ปี อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561  นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์  ผู้รับผิดชอบ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดก …

Read More »

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม

เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญ นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ หัวกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มง …

Read More »

ผู้อำนวยการบรรยายพิเศษ  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 5

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 5

เมื่อที่ 8 มิถุนายน 2561  รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  นักวิจัย ของสถาบันวิจั …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การก่อหม้อคราม : การพัฒนา/นวัตกรรมวัตถุดิบต้นน้ำและผลิตภัณฑ์

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การก่อหม้อคราม

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมการศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยนางนิ่มนวล จันทรุญ และ …

Read More »