Breaking News
Home / ข่าวบริการวิชาการ (page 3)

ข่าวบริการวิชาการ

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม

เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญ นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ หัวกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มง …

Read More »

ผู้อำนวยการบรรยายพิเศษ  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 5

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 5

เมื่อที่ 8 มิถุนายน 2561  รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  นักวิจัย ของสถาบันวิจั …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การก่อหม้อคราม : การพัฒนา/นวัตกรรมวัตถุดิบต้นน้ำและผลิตภัณฑ์

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การก่อหม้อคราม

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมการศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยนางนิ่มนวล จันทรุญ และ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องตีเกลียวมอเตอร์ไฟฟ้า

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องตีเกลียวมอเตอร์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน 2561 กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ และ ฝ่ายส่งเสริมการศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดโครงการอบรมเชิ …

Read More »

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ สีสันหลากหลายลวดลายสวยสะดุดตากับศิลปะผ้ามัดย้อม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ สีสันหลากหลายลวดลายสวยสะดุดตากับศิลปะผ้ามัดย้อม

วันที่  14  มีนาคม  2560  นางอัจฉรี  จันทมูล  และนางนิ่มนวล  จันทรุญ  ได้เป็นวิทยากรบรรยายและ ให้กับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่  1  สาขาวิชาการจัดการทางว …

Read More »