Breaking News
Home / Tag Archives: ต้อนรับ (page 2)

Tag Archives: ต้อนรับ

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับ รศ.สุมัทนา กลาง …

Read More »

ต้อนรับนิสิตจากสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต้อนรับนิสิตจากสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายสิตย์ เจ๊กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์  ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศิลปวัฒนธรรมอีสาน …

Read More »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ และ อ.ดร.อธิราชย์ นันขันตี รองประธานโครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อม …

Read More »

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับ รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว ผศ.ดร.พีระ พันลูกท้าว และ ผศ.พิภัช สอ …

Read More »

ต้อนรับอาจารย์และนิสิตภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์

ต้อนรับอาจารย์และนิสิตภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 อาจารย์ อารีย์รัตน์ โนนสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์ ได้นำนิสิตเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยศิลปะและ …

Read More »