เป็นหน่วยงานด้านสนับสนุนที่ดำเนินการ ศึกษา ค้นคว้า การวิจัย ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อ พัฒนาองค์ความรู้ นำไปใช้ประโยชน์และบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนา ฟื้นฟู ด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นอีสานศึกษา  สนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยคนในท้องถิ่นในมิติด้านศิลปะและวัฒนธรรม และอีสานศึกษา และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

ข้อมูลการให้บริการ

  • นิทรรศการผ้าทออีสาน เป็นนิทรรศการให้ความรู้ด้านผ้าทออีสาน

 

  • นิทรรศการเอกสารโบราณ

เป็นห้องแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้าเอกสารโบราณ ได้แก่ หนังสือใบลาน การแสดงขั้นตอนการทำในสือสารโบราณ หนังสือที่ได้ปริวรรตจากเอกสารบาณ ห้องธรรมเจดีย์