การประชุมวิชาการนานาชาติ  “Palm-Leaf Manuscripts in a Time Capsule”

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ University of Pittsburgh at Johnstown, U.S.A, จัดการประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ Palm-Leaf Manuscripts in a Time Capsule  (The International Conference on Palm-Leaf Manuscripts in a Time Capsule)  เพื่อให้นักวิชาการ และนักวิจัย ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในการอนุรักษ์และเผยแพร่ข้อมูลในเอกสารใบลาน ตลอดจนให้เกิดความร่วมมือและเครือข่ายในการรวบรวม การอนุรักษ์ และการวิจัย องค์ความรู้ในเอกสารใบลานให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติแบบออนไลน์ ในวันที่ 10 กันยายน 2564

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งผลงาน ได้ที่  rinac.msu.ac.th/conference2021/

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th