Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ

Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
ในเวลา 09.39 น. รศ.ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ ผู้อำนวยการ ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา
จากนั้นนายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ต่อประธาน โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ จากนั้นผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณด้านหลังอาคารและทำความสะอาดตกแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบอาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ บุคลากรได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการปลูกจิตสำนักนึกในการดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ข่าว: สุพิน ไตรแก้วเจริญ
ภาพ : บุญชู ศรีเวียงยา

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมจัดประเพณีบุญผะเหวด ฮีตเดือน ๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลป …