แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัดุ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ไม่มีการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุที่วงเงินเกินกว่า 500,000 บาท รายละเอียดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ