การกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

มีการกำกับติดตามผ่านระบบการติดตามโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน เพื่อผู้บริหารจะได้กำกับติดตามการดำเนินงาน โดยจะมีหนังสือแจ้งเวียนให้ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลลงในระบบในการรายงานความก้าวหน้าและนำมาสรุปในมี่ประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน

รายงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566