Breaking News
Home / สื่อสร้างสรรค์ – สื่อวิดีทัศน์

สื่อสร้างสรรค์ – สื่อวิดีทัศน์

วีดิทัศน์เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560

วีดิทัศน์เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 -สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด …

Read More »

คลินิกโหราศาสตร์ : ตอน “โหราศาสตร์ค้นพบอะไร”

คลินิกโหราศาสตร์ : ตอน “โหราศาสตร์ค้นพบอะไร”

TheRinacHoraEsan : คลินิกโหราศาสตร์ : ตอนโหราศาสตร์ค้นพบอะไร โดย อ.กีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์ บันทึกภาพ/ตัดต่อ : บุญชู ศรีเวียงยา ควบคุมการผลิด : อ.สถิตย์ เจ็กมา และ อ.กีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์ อำนวยกา …

Read More »

คลินิกโหราศาสตร์ : ตอน “ความสำคัญของโหราศาสตร์”

คลินิกโหราศาสตร์ : ตอน “ความสำคัญของโหราศาสตร์”

TheRinacHoraEsan : คลินิกโหราศาสตร์ : ตอนความสำคัญของโหราศาสตร์ โดย อ.กีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์ บันทึกภาพ/ตัดต่อ : บุญชู ศรีเวียงยา ควบคุมการผลิด : อ.สถิตย์ เจ็กมา และ อ.กีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์ อำนว …

Read More »

โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ประเพณีการเล่นในพิธีกรรมท้องถิ่น กรณีบวชควายจ่า (มุ่งเป้า)

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้รับงบประมาณสนับสนุน  โครงการ 1 คณะ  1 ศิลปวัฒนธรรม  เรื่อง การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ประเพณีการเล่น ในพิธีกรรมท้องถิ่น กรณี บวชควายจ่าใน (มุ่งเป้า) งานประเพณ …

Read More »