Breaking News
Home / ข่าวบริการวิชาการ

ข่าวบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2563

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  นายสถิตย์  เจ็กมา  รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ พร้อมด้วย นางสาวศิริประภา บุญอ่อน  นางอัจฉรี จันทมูล นายน …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บริการวิชาการแก่ชุมชน ในการจัดทำ “โครงการคลังข้อมูลชุมชน”

บริการวิชาการแก่ชุมชน ในการจัดทำ “โครงการคลังข้อมูลชุมชน”

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการประสานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เดือนตุลาคม 2562 ใ …

Read More »

โครงการโรงเรียนต้นแบบการบูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการโรงเรียนต้นแบบการบูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน สพม เขต 26

เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒธรรมอีสาน  ได้จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการหลักสูตร ครั้งที่2 ภายใต้โครงการโรงเรียนต้นแบบการบูรณาการหล …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดโครงการโรงเรียนต้นแบบการบูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรมสำ …

Read More »