สรุปโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ วีดิทัศน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่างพื้นบ้านอีสานฯ

ร้อยรักษ์หัตถศิลป์

สรุปโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : วีดิทัศน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่างพื้นบ้านอีสาน เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ผลิตโดย : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมกับ งานสถานีโทรทัศน์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments are closed.
YOUTUBE RINAC
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th