Breaking News
Home / วีดีโอ / มมส จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรมในลุ่มน้ำโขง

มมส จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรมในลุ่มน้ำโขง

มมส จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรมในลุ่มน้ำโขง “100 ปี ชาตกาล พระอริยานุวัตร (อารีย์ เขมจารี) ปราชญ์อีสาน”

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด “โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรมในลุ่มน้ำโขง “100 ปี ชาตกาล พระอริยานุวัตร (อารีย์ เขมจารี) ปราชญ์อีสาน” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

Check Also

วีดีทัศน์เรื่อง ภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านของหมอยาสมุนไพร

วีดีทัศน์เรื่อง …