ลำดับชื่อเรื่อง
1ใบบอกขอตั้งเมืองมหาสารคาม พ.ศ.2408
2ใบบอกเมืองมหาสารคาม พ.ศ.2412
3เอกสารเมืองมหาสารคาม พ.ศ. 2423