ประเภทศิลปินพื้นบ้าน

 สาขาจิตรกรรม

1. นายสมศักดิ์  มงคลวงศ์ (จิตรกรรม)

 

สาขาประติมากรรม

1. นายสุวัฒน์  สุธิประภาพ (แกะสลักเทียน)

2. นายวิเชียร  ภาดี (แกะสลักเทียน)

 

สาขาดนตรีและนาฏกรรม

1. นายพิณเพชร  ทิพย์ประเสริฐ (พิณ)

2. นางคำภา  ฤทธิทิศ (หมอลำกลอน)

3. นางทองแปน พันบุปผา (หมอลำกลอน)

4. นายคง มีชัย (เพลงพื้นบ้านอีสานใต้)

 

สาขาศิลปหัตกรรมพื้นบ้าน

1. นายสิงห์  อินอุ่นโชติ (ช่างทำแคน)

2. นายบุญมี  ล้อมวงศ์  (เครื่องทองเหลือง)

3. นายคล้าย  บุญยู้  (นกหัสดีลิงค์)

4. นางประไพพันธุ์  แดงใจ (ผ้าคราม)

 

 

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

 สาขาเกษตรกรรม

1. นางพิมพา  มุ่งงาม (เกษตรกรรมพอเพียง)

2. นายบุญมี  สุระโคตร (เกษตรอินทรีย์)

 

สาขาการแพทย์แผนไทย

1. นายเอียะ  สายกระสุน (หมองูพื้นบ้าน)

 

สาขานิเวศน์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

1. ร้อยตำรวจตรีวิชัย  สุริยุทธ (ปลูกป่า)

 

สาขาศาสนาและประเพณี

1. พระเทพวราจารย์ ศรีพร วรวิญญู ราชิวงศ์ (แผยแพร่พระพุทธศาสนา)

 

สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

1. นายวัชรพงษ์  โพธิ์ศรีไมล์ (พิพิธภัณฑ์โพนพิสัย)

 

สาขาอุตสาหกรรมและหัตกรรม

1. นายธาดา  สุพรรณราช (เครื่องปั้นดินเผา)