Breaking News
Home / บทความทางวิชาการ / บทความ ธุง หรือ ทุง และปะคือ ? ความหมาย ความสำคัญ ในบริบทมรดกทางวัฒนธรรม

บทความ ธุง หรือ ทุง และปะคือ ? ความหมาย ความสำคัญ ในบริบทมรดกทางวัฒนธรรม

ธุง หรือ ทุง และปะคือ ? ความหมาย ความสำคัญ ในบริบทมรดกทางวัฒนธรรม เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์วีณา  วีสเพ็ญและคณะ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ “ธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโถงชั้น1 อาคารศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ที่มา : ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์