โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการนิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษา ร่วมส่งบทความนำเสนอผลงานวิชาการ ในโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2  โดยจะมีการจัดงานในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นเวทีประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการระดับชาติให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการนิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษา และรวบรวมองค์ความรู้ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการให้ผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ ปฏิทินการส่งผลงานดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://rinac.msu.ac.th/conference2019 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2562 เปิดรับผลงานฉบับเต็ม  (Full Paper)  ทั้งนำเสนอแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์  ทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://rinac.msu.ac.th/conference2019
20  มีนาคม – 20  กรกฎาคม 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
20  มีนาคม – 10  สิงหาคม  2562 แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งคืนบทความฉบับสมบูรณ์ (Complete Full Paper)
16  สิงหาคม  2562 ประกาศผลการพิจารณาบทความ  (Accept/Reject)
20  มีนาคม – 20 สิงหาคม  2562 เปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://rinac.msu.ac.th/conference2019
23  สิงหาคม  2562 นำเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ

 

ที่มา: กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ

Comments are closed.
YOUTUBE RINAC
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th