Breaking News
Home / ข่าวบริการวิชาการ / กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมเชิงสร้างสรรค์”

กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมเชิงสร้างสรรค์”

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ดร.อัจฉรี จันทมูล และนางนิ่มนวล จันทรุญ กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมเชิงสร้างสรรค์” ณ ศาลากลางบ้านโนนแสบง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ให้กับตัวแทนกลุ่มทอผ้าบ้านนาสีนวนและกลุ่มทอผ้าบ้านโนนแสบง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 

ดร.อัจฉรี จันทมูล หัวหน้าโครงการฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการนำจุดเด่นของลวดลายดอกติ้วที่เป็นลายเอกลักษณ์ผ้ามัดหมี่ประจำอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มาออกแบบลายโดยใช้เทคนิคการเย็บเนาด้วยมือซึ่งเป็นเทคนิคของการสร้างลวดลายในการมัดย้อม ให้เกิดลวดลายคงที่สม่ำเสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มทอผ้านำไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างยั่งยืน มีผู้เข่าร่วมเข้าร่วมโครงการฯจำนวน ๑๐ คน

 

ภาพ : นายอภิวัฒน์ ธรรมกาโร , นายณัฐิวุฒิ บมขุนทด และนายกรวิชญ์ ศรีโยธา
ข่าว : บุญชู ศรีเวียงยา
ที่มา : ดร.อัจฉรี จันทมูล

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน สพม เขต 26

เมื่อวันที่ 3-4 …