คู่มือเส้นทางท่องเที่ยว “สุขภาพดี เกษตรอินทรีย์ สะดืออีสาน”

ดร.นางอัจฉรี จันทมูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน หัวหน้าโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในชื่อ “ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ครบวงจรเพื่อการท่องเที่ยว”  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีมีคณะที่ร่วมรับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ดำเนินจัดทำคู่มือเส้นทางท่องเที่ยว “สุขภาพดี เกษตรอินทรีย์ สะดืออีสาน” ในรูปแบบเอกสารอิเลคทรอนิกส์และวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้ใช้เป็นคู่มือประกอบการท่องเที่ยวแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

คู่มือเส้นทางท่องเที่ยว (Ebook)

สื่อวีดิทัศน์

 

ที่มา : ดร.อัจฉรี จันทมูล

 

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th