Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านวังจาน

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านวังจาน

เมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 13.30 น.  ณ บริเวณห้องประชุมชั้น 4 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านวังจาน ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวนทั้งสิ้น 110 คน โดยมี อาจารย์สถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายเกี่ยวกับการทำงานของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ในการนี้ โรงเรียนบ้านวังจาน ได้จัดโครงการทัศนศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้า ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น จึงได้ขอความอนุเคราะห์เข้าขมสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อที่จะดำเนินโครงการทัศนศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งได้เข้าชม ห้องนิทรรศการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ห้องผ้าอีสาน ห้องธรรมเจดีย์นิทรรศน์ ห้องนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ห้องนิทรรศการศิลปินพื้นบ้าน และหอพระกันทรวิชัย ซึ่งในแต่ละห้องนั้นจะมีบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ค่อยให้คำแนะนำ

 

ภาพ/ข่าว ศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมจัดประเพณีบุญผะเหวด ฮีตเดือน ๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลป …