สถาบันวิจัยศิลปะฯ ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มุ่งสู่องค์กรความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มุ่งสู่องค์กรความเป็นเลิศ ภายใต้โครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและกิจกรรมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ณ โรงแรม The River Hotel อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหาร ได้ถ่ายทอดนโยบายในการขับเคลื่อนหน่วยงานเพื่อมุ่งสู่องค์กรความเป็นเลิศ ด้านศิลปวัฒนธรรม แก่บุคลากร ให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนนำไปเป็นกรอบแนวทางการวางแผนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะระหว่าง ผู้บริหารและบุคลากร เพื่อร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายเดียวกัน ตามวัตถุประสงค์ พันธกิจของหน่วยงาน

 

ข่าว : สุพิน ไตรแก้วเจริญ

ภาพ : บุญชู  ศรีเวียงยา และเพ็ญประภา ไชยสงคราม
ที่มา : บุญชู  ศรีเวียงยา /เพ็ญประภา ไชยสงคราม

งานพัฒนาระบบราชการ  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

 

Comments are closed.
YOUTUBE RINAC
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th