สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรม :พลวัตในสังคมร่วมสมัย” ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน  ในการจัดงานครั้งนี้มีเจ้าภาพร่วม จำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะวัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้บริหาร นักวิชาการตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากงาน จากนั้นได้มีการบรรยายพิเศษจากนักวิชาการในหัวข้อ “ศิลปะอีสานว่าด้วยมายาคติแห่งการให้ความหมาย ภายใต้บริบทแห่งความเป็นปัจจุบันขณะ” โดย ดร.ติ๊ก  แสนบุญ  “ธุงอีสาน” โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย สิกขาและผศ.ดร.ประทับใจ สุวรรณธาดา  “วิถีจารึกกับคนอีสาน” โดย ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา และ “พหุวัฒนธรรมในงานศิลปกรรมลุ่มน้ำโขง” โดย รศ.ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ  ช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการ โดยมีการจัดกลุ่มการนำเสนอผลงานเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาษาและจารึกศึกษา กลุ่มวัฒนธรรมและอาเซียนศึกษา และกลุ่มศิลปะและหัตถกรรมศึกษา โดยมีผลงานวิชาการร่วมนำเสนอทั้งหมด 35 ผลงาน

โดยสามารถเข้าชมบรรยากาศของงานได้ที่

https://rinac.msu.ac.th/conference2018/index?pictures=activity

 

ข่าว : สุพิน  ไตรแก้วเจริญ

ภาพ  บุญชู ศรีเวียงยา/พัชรินทร์ ประทุมชาติ/ศรัณย์พงษ์  ชรารัตน์

 

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th