สถิติการให้บริการ

สรุปผู้มาเยี่ยมชมและใช้บริการงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ประเภทผู้รับบริการ จำนวน(คน)
1 นิสิตนักศึกษา 139
2 ประชาชนทั่วไป 67
3 ชาวต่างชาติ 25
รวม 231

 

สถิตการให้บริการ ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ประเภทการให้บริการ จำนวน(คน)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
1 ศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะ 70 80 120 175 400
2 ใช้สถานที่จัดกิจกรรม/ห้องประชุม 20 90 100 300 150

รวมทั้งสิ้น 1505  คน

90 170 220 475 550