แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (เฮียนรู้ปันกัน)

เฮียนฮู้ปัน สารัตถศิลปวัฒนธรรม : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและนำองค์ความรู้ภูมิปัญญามา เผยแพร่แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญผู้เข้าชม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ด้านล่างของแต่ละองค์ความรู้ได้

การพัฒนาใช้ปลั๊กอิน ของเฟสบุ๊คในการร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น เพื่อสะดวกในการร่วมแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นของท่านเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งที่ทางสถาบันจะได้นำไป ศึกษาค้นคว้าพัฒนาต่อไป

หมวดหมู่:

ต้องการเฮียนฮู้เรื่อง:

ทั้งหมด 8 จาก 32 บทความ