Breaking News
Home / Tag Archives: โครงการ

Tag Archives: โครงการ

กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมเชิงสร้างสรรค์”

ผ้ามัดย้อมเชิงสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ดร.อัจฉรี จันทมูล และนางนิ่มนวล จันทรุญ กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิ …

Read More »

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม

เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญ นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ หัวกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มง …

Read More »

โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดมหาสารคาม

โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่ารา …

Read More »