Breaking News
Home / Tag Archives: สัมมนา อบรบ

Tag Archives: สัมมนา อบรบ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมสนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน”

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมสนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน”

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้สนับสนุนและเข้าร่วมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนกา …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

สถาบันวิจัยศิลปะฯจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒธรรมอีสาน ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการของหน่วยงาน แก่บุคลากร เพื่อให้บุคลา …

Read More »

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา”  ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ  “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา”  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 สิงห …

Read More »

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ร่วมประชุมการถอดองค์ความรู้และสาแหรก จากตำรายาภูมิภาคสู่การคุ้มครองและใช้ประโยชน์ของชาติ

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ร่วมประชุมการถอดองค์ความรู้และสาแหรก จากตำรายาภูมิภาคสู่การคุ้มครองและใช้ประโยชน์ของชาติ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นายชวนากร จันนาเวช และนายอรรถพล ธรรมรังสี บุคลากรกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรม :พลวัตในสังคมร่วมสมัย” ศาสตราจารย์ ดร …

Read More »