Breaking News
Home / Tag Archives: ศึกษาดูงาน (page 3)

Tag Archives: ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านศิลปและวัฒนธรรม  ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ณ …

Read More »

ต้อนรับคณะอาจารย์เเละนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนเเก่น

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนเเก่น

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะเเละวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับคณะอาจารย์เเละนักศึกษาจา …

Read More »

ต้อนรับศิลปินเเละผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอินโดนีเซีย

ต้อนรับศิลปินเเละผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช การินทร์ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำศิลปินเเละผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ …

Read More »

ต้อนรับนิสิตวิชาเอกภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย สถาบันภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ

ต้อนรับนิสิตวิชาเอกภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย สถาบันภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันัวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม ได้ทำการต้อนรับนิสิตวิชาเอกภาษาไทย ภาควิชาภาษาไท …

Read More »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา และ กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณได้ต้อนรับอาจารย์วรนันต์ นาคบรรพต อาจารย์ประจำคณะวิทยาศ …

Read More »