Home / Tag Archives: ศึกษาดูงาน

Tag Archives: ศึกษาดูงาน

ต้อนรับอาจารย์และนิสิตภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์

ต้อนรับอาจารย์และนิสิตภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 อาจารย์ อารีย์รัตน์ โนนสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์ ได้นำนิสิตเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยศิลปะและ …

Read More »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 กองกิจการนิสิต ได้นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้นำจากสภานิสิต องค์การนิสิต สโมสรนิสิตและคณะชมรมนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร …

Read More »

กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ  นำผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าOTOP ศึกษาดูงานจังหวัดหนองบัวลำภู

กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ  นำผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าOTOP ศึกษาดูงานจังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 อาจารย์สถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ พร้อมด้วย นางนิ่มนวล จันทรุญ , ดร.อัจฉรี  จันทมูล …

Read More »

อาจารย์และนักศึกษา ป.เอก มศิลปากร เข้าศึกษาดูงาน

อาจารย์และนักศึกษา ป.เอก มศิลปากร เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 อาจารย์สถิตย์ เจ๊กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ และบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ร่วมต้ …

Read More »

ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านศิลปและวัฒนธรรม  ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ณ …

Read More »