Breaking News
Home / Tag Archives: ศึกษาดูงาน

Tag Archives: ศึกษาดูงาน

อาจารย์และนักศึกษา ป.เอก มศิลปากร เข้าศึกษาดูงาน

อาจารย์และนักศึกษา ป.เอก มศิลปากร เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 อาจารย์สถิตย์ เจ๊กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ และบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ร่วมต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอกคณะมัณฑนศ …

Read More »

ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านศิลปและวัฒนธรรม  ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒ …

Read More »

ต้อนรับคณะอาจารย์เเละนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนเเก่น

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนเเก่น

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะเเละวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับคณะอาจารย์เเละนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนเเก …

Read More »

ต้อนรับศิลปินเเละผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอินโดนีเซีย

ต้อนรับศิลปินเเละผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช การินทร์ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำศิลปินเเละผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรร …

Read More »

ต้อนรับนิสิตวิชาเอกภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย สถาบันภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ

ต้อนรับนิสิตวิชาเอกภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย สถาบันภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันัวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม ได้ทำการต้อนรับนิสิตวิชาเอกภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย สถาบันภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ จำ …

Read More »