Breaking News
Home / Tag Archives: วีดีโอ สถาบันฯ (page 2)

Tag Archives: วีดีโอ สถาบันฯ

สรุปโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ วีดิทัศน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่างพื้นบ้านอีสานฯ

ร้อยรักษ์หัตถศิลป์

สรุปโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : วีดิทัศน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่างพื้นบ้านอีสาน เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ผลิตโดย : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการศิลปะลายรดน้ำ

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการศิลปะลายรวดน้ำ

  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบว …

Read More »

ส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การผลิตผ้าไหมลายสรอยตอกหมาก มหาสารคาม

ส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การผลิตผ้าไหมลายสรอยตอกหมาก มหาสารคาม

โดย อาจารย์ อัจฉรีจันทมูล นักวิจัยชำนาญการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

VOICE OF MSU : นิทรรศการศิลปกรรมสัญจร ของเจแปนฟาวน์เดชั่น เรื่อง สวนเหมันตฤดู

ผู้ร่วมรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย

Read More »