Breaking News
Home / Tag Archives: ลงพื้นที่

Tag Archives: ลงพื้นที่

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีเอกสารใบลาน

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีเอกสารใบลาน

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562  รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรกลุ่ …

Read More »

กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เก็บข้อมูลจิตรกรรมฝาผนัง อายุกว่า ๑๐๐ ปี อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

เก็บข้อมูลจิตรกรรมฝาผนัง อายุกว่า ๑๐๐ ปี อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561  นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์  ผู้รับผิดชอบ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดก …

Read More »

นักวิจัย ลงพื้นที่โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พิ้นที่กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านโนนแสบงจังหวัดมหาสารคาม

นักวิจัย ลงพื้นที่โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พิ้นที่กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านโนนแสบงจังหวัดมหาสารคาม

และในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 นางนิ่มนวล  จันทรุญ  เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนิน โคร …

Read More »

นักวิจัย ลงพื้นที่โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พิ้นที่กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาสีนวนจังหวัดมหาสารคาม

พิ้นที่กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาสีนวนจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 นางนิ่มนวล   จันทรุญ พร้อมด้วย ดร.อัจฉรี   จันทมูล  นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ล …

Read More »

ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เอกสารใบลาน

ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เอกสารใบลาน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการอน …

Read More »