Breaking News
Home / Tag Archives: ประชุม

Tag Archives: ประชุม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ ครั้งที่ 13

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนพร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

จัดประชุมโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านตำรายาพื้นบ้าน

จัดประชุมโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านตำรายาพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมโครงการ “พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านตำรายาพื้นบ้าน” ณ ห้อง …

Read More »

ประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ

ประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 สถาบันวิจัยศิลปและวัฒนธรรม คณะการท่องเที่ยวฯ และคณะสัตวแพทยศาสตร์. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอน แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดหาพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2560 …

Read More »

ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ครั้งที่ 1/2560

ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 09.30 น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ครั้งที่ 1/2560 โดยมี ศาส …

Read More »