เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 สถาบันวิจัยศิลปะแ 
Read more
ระหว่างวันที่  14-20 มกราคม 2562  สถาบันวิจัย 
Read more
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 นายณรงค์ศักดิ์ รา 
Read more
เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจ 
Read more
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มงานอนุร 
Read more
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th