Breaking News
Home / Tag Archives: บทความทางวิชาการ

Tag Archives: บทความทางวิชาการ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 โดยกลุ่มงานวิจัยและวิชากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ“เ …

Read More »

บทความ ธุง หรือ ทุง และปะคือ ? ความหมาย ความสำคัญ ในบริบทมรดกทางวัฒนธรรม

ธุง หรือ ทุง และปะคือ ? ความหมาย ความสำคัญ ในบริบทมรดกทางวัฒนธรรม เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์วีณา  วีสเพ็ญและคณะ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเสวนาวิชา …

Read More »

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการนิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษา …

Read More »

นิทานพื้นบ้านอีสานกับภาพสิมวัดบ้านยาง

นิทานเรื่อง นางอรพิม

“ปาจิตตกุมารชาดก” (ท้าวปาจิต- นางอรพิม ) เป็นนิทานชาดกเรื่องหนึ่งใน  “ปัญญาสชาดก” อันเป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ที่ได้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ …

Read More »