Breaking News
Home / Tag Archives: บทความทางวิชาการ

Tag Archives: บทความทางวิชาการ

นิทานพื้นบ้านอีสานกับภาพสิมวัดบ้านยาง

นิทานเรื่อง นางอรพิม

“ปาจิตตกุมารชาดก” (ท้าวปาจิต- นางอรพิม ) เป็นนิทานชาดกเรื่องหนึ่งใน  “ปัญญาสชาดก” อันเป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ที่ได้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ เพื่อบำเพ็ญบุญบารมีให้ครบถ้วน ๓๐ ทัศน์(บารมี ๓๐ ทั …

Read More »

บทความทางวิชาการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณาการ

กลุ่มงานอนุรักษ์ใบลาน ได้เผยแพร่ บทความทางวิชาการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณาการ ซึ่งเป็นบทความวิชาการ ประกอบการ สัมมนาระดับภูมิภาคเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเภทเอกสารโบราณ …

Read More »