Breaking News
Home / Tag Archives: นำเสนอผลงานวิชาการ

Tag Archives: นำเสนอผลงานวิชาการ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 โดยกลุ่มงานวิจัยและวิชากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ“เ …

Read More »

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการนิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษา …

Read More »

ผู้บริหาร นักวิจัย นำเสนอผลงานวิชาการ

ระหว่างวันที่  2 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา, ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี และ นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์  ได้ร่วมนำเสนอบทความวิชาการและร่วมงาน …

Read More »

นักวิจัยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน

นักวิจัยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน

นางอัจฉรี จันทมูล และนางนิ่มนวล จันทรุญ นักวิจัย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในโครงการงานมหกรรมการแสดงผลงานร …

Read More »

นักวิจัย นักวิชาการ ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ

นักวิจัย นักวิชาการ ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ

นายสถิตย์   เจ็กมา  รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์  นางอัจฉรี  จันทมูล  และนางนิ่มนวล  จันทรุญ  นักวิจัย   ได้เข้าร่วมประชุมและร่วมนำเสนอผ …

Read More »