Breaking News
Home / Tag Archives: ธุงผะเหวดอีสาน

Tag Archives: ธุงผะเหวดอีสาน

ธุงผะเหวดอีสาน

ธุงผะเหวดอีสาน

ธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจาปี ๒๕๖๒ สนับสนุนโดย กองการวิจัยและบริการทางวิชาการ เอกสารวิชาการ …

Read More »

เสวนาวิชาการ ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นประธานพิธีเปิดงานการเสวนาวิชาการ ธุงผ …

Read More »

นิทรรศการ ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา

นิทรรศการ ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา

เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2562 นายสถิตย์ เจ๊กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการธุงผะเหวดอีสาน …

Read More »