Breaking News
Home / Tag Archives: ต้อนรับ

Tag Archives: ต้อนรับ

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับ รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว ผศ.ดร.พีระ พันลูกท้าว และ ผศ.พิภัช สอ …

Read More »

ต้อนรับอาจารย์และนิสิตภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์

ต้อนรับอาจารย์และนิสิตภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 อาจารย์ อารีย์รัตน์ โนนสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์ ได้นำนิสิตเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยศิลปะและ …

Read More »

ต้อนรับบุคคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ต้อนรับบุคคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการต้อนรับบุคคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหา …

Read More »

ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร

ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญาโท สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันที่ 19 ธนวันคม 2560 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการต้อน คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภา …

Read More »

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลาประมาณ 09.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการต้อนรับ คณะกรรมการ …

Read More »