Breaking News
Home / Tag Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

Tag Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานจัดโครงการปริวรรตและเผยแพร่วรรณกรรมท้องถิ่นอีสานสู่สากล

โครงการปริวรรตและเผยแพร่วรรณกรรมท้องถิ่นอีสานสู่สากล

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานจัดโครงการปริวรรตและเผยแพร่วรรณกรรมท้องถิ่นอีสานสู่สากล หัวข้อ Isan Literature in a Time Capsule: “สู่ขวัญ” คน สัตว์ พ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ผู้สนใจได้รับความรู้และ …

Read More »

ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประเพณีฮีตเดือน4 ประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่ ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ณ โรงอาหารกลาง (เดิม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขาม …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประกาศผลการสอบแข่งขัน

ตามที่สถาบันวิจัยศิลปะฯ ได้สอบแช่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ บัดนี้การสอบได้เสร็จสิ้นแล้วจึงประ …

Read More »

วันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่วิจัยค้นคว้า บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยก่อตั้งขึ้นจาก …

Read More »