Breaking News
Home / หนังสือ

หนังสือ

ธุงผะเหวดอีสาน

ธุงผะเหวดอีสาน

ธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจาปี ๒๕๖๒ สนับสนุนโดย กองการวิจัยและบริการทางวิชาการ เอกสารวิชาการ …

Read More »

สู่ขวัญ

ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  หรือ โทร 043-721686

Read More »