Breaking News
Home / สื่อสร้างสรรค์ – สื่อวิดีทัศน์ (page 4)

สื่อสร้างสรรค์ – สื่อวิดีทัศน์

สรุปโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ วีดิทัศน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่างพื้นบ้านอีสานฯ

ร้อยรักษ์หัตถศิลป์

สรุปโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : วีดิทัศน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่างพื้นบ้านอีสาน เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ผลิตโดย : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน …

Read More »

โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ประเพณีการเล่นในพิธีกรรมท้องถิ่น กรณีบวชควายจ่า (มุ่งเป้า)

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้รับงบประมาณสนับสนุน  โครงการ 1 คณะ  1 ศิลปวัฒนธรรม  เรื่อง การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ประเพณีการเล่น ในพิธีก …

Read More »

คลินิกโหราศาสตร์ : ตอน “ความหมาย และความเป็นมา ของโหราศาสตร์”

คลินิกโหราศาสตร์

คลินิกโหราศาสตร์ : ตอนความหมาย และความเป็นมา ของโหราศาสตร์ โดย อ.กีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์ บันทึกภาพ/ตัดต่อ : บุญชู ศรีเวียงยา

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการศิลปะลายรดน้ำ

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการศิลปะลายรวดน้ำ

  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบว …

Read More »

ส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การผลิตผ้าไหมลายสรอยตอกหมาก มหาสารคาม

ส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การผลิตผ้าไหมลายสรอยตอกหมาก มหาสารคาม

โดย อาจารย์ อัจฉรีจันทมูล นักวิจัยชำนาญการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »