Breaking News
Home / วีดีโอ

วีดีโอ

วีดีทัศน์เรื่อง ภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านของหมอยาสมุนไพร

วีดีทัศน์เรื่อง ภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านของหมอยาสมุนไพร ของ นายอุทัย ละครทิพย์ หมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน บ้านโนนเดื่อ ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมห …

Read More »

วีดิทัศน์เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560

วีดิทัศน์เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 -สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงา …

Read More »

วีดิทัศน์แสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐

วีดิทัศน์นี้ ผลิตขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ คือ นายฉลอง ไชยเมือง ตำแหน่งลูกมือช่าง ซึ่งเป็นบุคลากรของสถาบันวิจัยศิลปะและ …

Read More »