Breaking News
Home / บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2559

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึการษา 2559

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับ รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว ผศ.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ และผศ.พิภัช สอนใย คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภา …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานร่วมกับคณะมุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานร่วมกับคณะมุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

  เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2559 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนาธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะมุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “The Internat …

Read More »