Breaking News
Home / บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ สีสันหลากหลายลวดลายสวยสะดุดตากับศิลปะผ้ามัดย้อม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ สีสันหลากหลายลวดลายสวยสะดุดตากับศิลปะผ้ามัดย้อม

วันที่  14  มีนาคม  2560  นางอัจฉรี  จันทมูล  และนางนิ่มนวล  จันทรุญ  ได้เป็นวิทยากรบรรยายและ ให้กับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่  1  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ในรายวิชา ศิลปะและหัตถก …

Read More »

โครงการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากผ้ามัดหมี่

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดย ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นางทัศนีย์ บัวระภา พร้อมด้วย นางอัจฉรี จันทมูล นางนิ่มนว …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานร่วมกับคณะมุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานร่วมกับคณะมุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

  เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2559 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนาธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะมุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “The Internat …

Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอ่านและเขียนภาษาพวน (อักษรไทน้อย)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอ่านและเขียนภาษาพวน

  เมื่อวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง ค.เกาะหวาย อ.ปากพลี     จ.นครนายก ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอ่านและเขียนภาษาพวน (อักษรไทน้อย) เพื่อร่วมอนุรักษ์ ฟื้ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดโครงการ มหกรรมโหราศาสตร์อาเซียน

มหกรรมโหราศาสตร์อาเซียน สถาบันวิจัย

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “มหกรรมโหราศาสตร์อาเซียน” ขึ้น โดยมีนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม …

Read More »