Breaking News
Home / บทความทางวิชาการ

บทความทางวิชาการ

บทความ ธุง หรือ ทุง และปะคือ ? ความหมาย ความสำคัญ ในบริบทมรดกทางวัฒนธรรม

ธุง หรือ ทุง และปะคือ ? ความหมาย ความสำคัญ ในบริบทมรดกทางวัฒนธรรม เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์วีณา  วีสเพ็ญและคณะ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเสวนาวิชา …

Read More »

นิทานพื้นบ้านอีสานกับภาพสิมวัดบ้านยาง

นิทานเรื่อง นางอรพิม

“ปาจิตตกุมารชาดก” (ท้าวปาจิต- นางอรพิม ) เป็นนิทานชาดกเรื่องหนึ่งใน  “ปัญญาสชาดก” อันเป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ที่ได้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ …

Read More »

บทความทางวิชาการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณาการ

กลุ่มงานอนุรักษ์ใบลาน ได้เผยแพร่ บทความทางวิชาการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณาการ ซึ่งเป็นบทความวิชาการ ประกอบการ สัมมนาระดับภูมิภาคเพื่อสร้างเครือข่ายความร่ …

Read More »