เวทีรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกา 
Read more
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายสถิต เจ๊กมา รอ 
Read more
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมกับมหาวิ 
Read more
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑  สถาบันวิจัยศิลปะแ 
Read more
เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2561 สถาบันวิจัยศิล 
Read more
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th