Breaking News
Home / ข่าวประกาศ (page 4)

ข่าวประกาศ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ร่วมถวายเทียนพรรษา วัดศรีสวัสดิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่ว …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วัดมหาชัย พระอารมหลวง

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.-11-00 น. อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วย รศ. วีณา  วีสเพ็ญ  อาจารย์วิวัฒ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่าน Social network

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่าน social network เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรีย …

Read More »

ขยายเวลาเปิดรับผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกศิลปิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล “นาคราช”

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ขยายเวลาเปิดรับผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกศิลปิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล “นาคราช” ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ  สำรวจเอกสารโบราณจัดทำสำเนาดิจิทัล วัดบูรพาราม อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ได้ลงพื้นที่สำรวจเอกสารโบราณที่เกี่ยวกับตำรายา ภายใต้โครงการ “สำรวจ ทำสำเนาดิจิทัลแล …

Read More »