Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดงานการบูรณาการการจัดการความรู้ด้านวิจัย และการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ได้จัดโครงการอบรมหัวข้อ “รูปแบบการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น”  พิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจาร …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดอบรม รูปแบบการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันที่  25  พฤษภาคม  2561  ณ  ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน   ได้จัดกิจกรรมโครงการตามแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560  ในประเด็นการบูรณาการการจัดการความรู้ด้านวิจัย และการเรียนก …

Read More »

นักวิจัย ลงพื้นที่โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พิ้นที่กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านโนนแสบงจังหวัดมหาสารคาม

นักวิจัย ลงพื้นที่โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พิ้นที่กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านโนนแสบงจังหวัดมหาสารคาม

และในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 นางนิ่มนวล  จันทรุญ  เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนิน โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้ …

Read More »

นักวิจัย ลงพื้นที่โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พิ้นที่กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาสีนวนจังหวัดมหาสารคาม

พิ้นที่กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาสีนวนจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 นางนิ่มนวล   จันทรุญ พร้อมด้วย ดร.อัจฉรี   จันทมูล  นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ติดตาม โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำ …

Read More »

โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดมหาสารคาม

โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค …

Read More »