Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

นิสิตมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ได้มีพิธีเปิดโครงการกิจกรรมสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทยภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนก …

Read More »

เสวนาวิชาการ ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นประธานพิธีเปิดงานการเสวนาวิชาการ ธุงผ …

Read More »

โครงการโรงเรียนต้นแบบการบูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการโรงเรียนต้นแบบการบูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต …

Read More »

บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ “

เนื่องในวันที่ ๒๙ กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ” กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ พิจารณาคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานลงพื้นที่สำรวจเอกสารโบราณ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานลงพื้นที่สำรวจเอกสารโบราณ

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2562 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีสถานะภาพเอก …

Read More »