Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 กองกิจการนิสิต ได้นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้นำจากสภานิสิต องค์การนิสิต สโมสรนิสิตและคณะชมรมนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร …

Read More »

จัดงานโครงการ ออนซอนอีสาน : ความเซื่อบูฮาน เฮือนซานบ้านซ่อง ของอยู่แนวกิน ผ้าซิ่นผืนแพ ดูแลสุขภาพ ซาบซึ้งเสียงดนตรี

ออนซอนอีสาน : ความเซื่อบูฮาน เฮือนซานบ้านซ่อง ของอยู่แนวกิน ผ้าซิ่นผืนแพ ดูแลสุขภาพ ซาบซึ้งเสียงดนตรี

เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2561 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานโครงการ “ออนซอนอีสาน : ความเซื่อบูฮาน เฮือนซานบ้านซ่อง ขอ …

Read More »

สถาบันฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผ้าไหม

สถาบันฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผ้าไหม

เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ.2561  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผ้า …

Read More »

ร่วมถวายต้นเงินและถวายเทียนพรรษาในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

ถวายต้นเงิน261

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมสู่ชุม …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรม :พลวัตในสังคมร่วมสมัย” ศาสตราจารย์ ดร …

Read More »