Breaking News
Home / ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการและเทศกาลนิทานพื้นบ้าน

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการและเทศกาลนิทานพื้นบ้าน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษานิทานพื้นบ้านและศิลปะการเล่านิทาน จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการและเทศกาลนิทานพ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี          

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี          

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้ร่วมประชุมระดมความคิดเห …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันวิจัยศิลปะฯ รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30  น. อาจารย์สถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะแ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ รับการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันวิจัยศิลปะฯ รับการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

  เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการต้อนรับและรับการตรวจประเมินผลกา …

Read More »

ครบรอบ 33 ปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ครบรอบ 33 ปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะฯ ครบ 33ปี ซึ่งสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ …

Read More »