Breaking News
Home / ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ขับเคลื่อนกลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก ได้รับ มผช

โครงการหมู่บ้านจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก ได้รับงบประมาณสนับสนุนในปี 2563 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยนายสถิตย์ เจ็ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การยกระดับหน่วยงาน

อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การยกระดับหน่วยงานภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอง …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ทำบุญวันสถาปนาครบ 34 ปี

เมือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ทำบุญตักบาตรบริเวณหน้าหอพร …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประกาศผลการสอบแข่งขัน

ตามที่สถาบันวิจัยศิลปะฯ ได้สอบแช่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ บัดนี้การสอบได้เสร็จสิ้นแล้วจึงประ …

Read More »

วันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่วิจัยค้นคว้า บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยก่อตั้งขึ้นจาก …

Read More »