Breaking News
Home / ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

นักวิจัย นักวิชาการ ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ

นักวิจัย นักวิชาการ ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ

นายสถิตย์   เจ็กมา  รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์  นางอัจฉรี  จันทมูล  และนางนิ่มนวล  จันทรุญ  นักวิจัย   ได้เข้าร่วมประชุมและร่วมนำเสนอผ …

Read More »

ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม

ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการเยาวชนแห่งชาตอจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561 ณ หอประชุมจังหวัด …

Read More »

ร่วมจัดนิทรรศการงาน เสน่ห์ สารคาม

เมื่อวันที่ 29- 30 สิงหาคม 2561  จังหวัดมหาสารคามได้จัดงาน “เสน่ห์ สารคาม” เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม ได้รับรู้ สถ …

Read More »

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับ รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว ผศ.ดร.พีระ พันลูกท้าว และ ผศ.พิภัช สอ …

Read More »

ต้อนรับอาจารย์และนิสิตภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์

ต้อนรับอาจารย์และนิสิตภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 อาจารย์ อารีย์รัตน์ โนนสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์ ได้นำนิสิตเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยศิลปะและ …

Read More »