ผู้บริหาร

อาจารย์ทม เกตุวงศา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
เบอร์โทร : 043-719-818  ภายใน : 6167
อีเมล์ : thom.g@msu.ac.th

ดร.อัจฉรี จันทมูล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
เบอร์โทร : 043-719-818  ภายใน : 6170
อีเมล์ : atcharee.t@msu.ac.th

นายสถิตย์ เจ๊กมา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 043-719-818 ภายใน : 6172
อีเมล์ : sathit.j@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.อภิราดี จันทร์แสง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
เบอร์โทร : 043-719-818 ภายใน : 6163
อีเมล์ : apiradee.j@msu.ac.th

นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
เบอร์โทร : 043-719-818 ภายใน : 6161
อีเมล์ : chaweewan.a@msu.ac.th