บุคลากร

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญ
เบอร์โทร : 043-719-818  ภายใน : 6171
อีเมล์ : @msu.ac.th

กลุ่มงานบริหาร

นางนันทพัทธ์ เชิญกลาง
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร / นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 043-719-818  ภายใน : 6120
อีเมล์ :  kamonut.ch@msu.ac.th

นายไพศาล กมลพรวิจิตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
เบอร์โทร : 043-719-818 ภายใน : 6119
อีเมล์ : phaisarn.k@msu.ac.th

นางเฉลิมศรี รักษา
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
เบอร์โทร : 043-719-818 ภายใน : 6121
อีเมล์ : chalermsri.d@msu.ac.th

นางปิยมาภรณ์ บุศยบำรุง
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 043-719-818 ภายใน : 6121
อีเมล์ : piyamaporn.b@msu.ac.th

นางเพ็ญประภา ไชยสงคราม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 043-719-818 ภายใน : 6162
อีเมล์ : panprapa.c@msu.ac.th

นางสาวจงรักษ์ คชสังข์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 043-719-818 ภายใน : 6162
อีเมล์ : jongrak.k@msu.ac.th

นางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เบอร์โทร : 043-719-818 ภายใน : 6169
อีเมล์ : supin.t@msu.ac.th

นายศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร : 043-719-818 ภายใน : 6169
อีเมล์ : sarunpong.c@msu.ac.th

นายพัชรินทร์ ประทุมชาติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ
เบอร์โทร : 043-719-818 ภายใน : 6161
อีเมล์ : patcharin.p@msu.ac.th

นายบุญชู ศรีเวียงยา
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
เบอร์โทร : 043-719-818 ภายใน : 6173
อีเมล์ : boonchoo.s@msu.ac.th

นายสุทธิศักดิ์ จรัสแสง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 043-719-818
อีเมล์ : @msu.ac.th

กลุ่มงานบริการวิชาการและทำนุบารุงศิลปวัฒนธรรม

นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม / นักวิจัยปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 043-719-818 ภายใน : 6165
อีเมล์ : narongsak.r@msu.ac.th

นายกีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร : 043-719-818 ภายใน : 6173
อีเมล์ : @msu.ac.th

นายภานุ พรมเทศ
ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 043-719-818 ภายใน : 6168
อีเมล์ : phanu.p@msu.ac.th

นายนิพล สายศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 043-719-818 ภายใน : 6165
อีเมล์ : nipol.s@msu.ac.th

นายภูวดล อยู่ปาน
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 043-719-818 ภายใน : 6166
อีเมล์ : puwadol.y@msu.ac.th

นายชวนากร จันนาเวช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ภาษาโบราณ
เบอร์โทร : 043-719-818 ภายใน : 6166
อีเมล์ : chawanakron.c@msu.ac.th

นายวัชระ พิมพ์จันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 043-719-818 ภายใน : 6165
อีเมล์ : watchara.pi@msu.ac.th

นายณัฐพงษ์ ภูภักดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 043-719-818 ภายใน : 6165
อีเมล์ : nattapong.p@msu.ac.th

นายวุฒิกร​ กะตะสีลา
ตำแหน่ง : นักวิชาการ​ศึกษา​ปฏิบัติ​การ
เบอร์โทร : 043-719-818
อีเมล์ : wuttikorn.k@msu.ac.th

นายณัฐ​พล​ นาทันตอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการ​ศึกษา​
เบอร์โทร : 043-719-818
อีเมล์ : nuttapol.n@msu.ac.th

นายไกรวิทย์​ นร​สาร​
ตำแหน่ง : นักวิชาการ​ศึกษา
เบอร์โทร : 043-719-818
อีเมล์ : kraiwit.n@msu.ac.th

นายเกริกกฤษณ์​ โชคชัย​รัชดา​
ตำแหน่ง : นักวิชาการ​ศึกษา​
เบอร์โทร : 043-719-818
อีเมล์ : kerkkrit.c@msu.ac.th

งานวิจัยและพัฒนา

ดร.อัจฉรี จันทมูล
ตำแหน่ง : นักวิจัยชำนาญการ
เบอร์โทร : 043-719-818 ภายใน : 6170
อีเมล์ : atcharee.t@msu.ac.th

นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
ตำแหน่ง : นักวิจัยปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 043-719-818 ภายใน : 6165
อีเมล์ : narongsak.r@msu.ac.th