Breaking News
Home / หนังสือ / ธุงผะเหวดอีสาน

ธุงผะเหวดอีสาน

หนังสือธุงผะเหวดอีสาน

 

ธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจาปี ๒๕๖๒
สนับสนุนโดย กองการวิจัยและบริการทางวิชาการ
เอกสารวิชาการลาดับที่ ๓๐
กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พิมพ์ครั้งที่ ๑ จานวนพิมพ์ เล่ม

Check Also

สีทน-มะโนรา

ติดต่อสอบถามได้ …