Breaking News
Home / สัญลักษณ์/ภารกิจ/ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม/เป้าประสงค์

สัญลักษณ์

 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน; โลโก้;logo  

 

ความหมาย :
ตราประจำสถาบันฯได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะที่มีอายุมาหลายช่วงอายุคนจากลายเขียนสีที่บ้านเชียงและลายผ้าขิดของชาวอีสาน ลายเขียนสีบ้านเชียง เป็นลายวัฏฏะ แสดงให้เห็นการเวียนว่ายตายเกิด ที่เริ่มต้นพัฒนาการมาอย่างละเอียดอ่อนจนกลายมาเป็นลายขิดที่แสดงพลังความแข็งแรงยืดหยัดเป็นศิลปะ คู่กับท้องถิ่นอีสาน

ที่ตั้ง

map1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามตำบลตลาด
อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ : ๐-๔๓๗๒-๑๖๘๖ภายใน๖๑๑๙
โทรสาร : ๐-๔๓๗๒-๑๖๘๖
โฮมเพจ : http ://www.rinac.msu.ac.th

 

map

ปรัชญา

“ยุ้งฉางแห่งภูมิปัญญา พัฒนาสังคมแบบยั่งยืน”

 

ปณิธาน

“สืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาแผ่นดินถิ่นชาติไทย สานสายใยประชาคมลุ่มน้ำโขงโยงใยวิถีท้องถิ่นสู่ระดับชาติอย่างยั่งยืน”

 

วิสัยทัศน์

“ศูนย์การเรียนรู้และผู้นำการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมของอีสานชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

 

พันธกิจ

1. สร้างสรรค์และบูรณาการผลงานวิจัยด้านศิลปะ-วัฒนธรรม-สังคม-อีสานศึกษา ที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะในอนุภาคลุ่มน้ำโขงและกลุ่มอาเซียน

2. บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรม ในระดับชาติหรือนานาชาติ

4. มีกระบวนการบริหารหน่วยงานสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

5. ส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

6. มีการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นหน่วยงานสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

ภารกิจ

1.ด้านการบริการวิชาการ มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นที่พึ่งในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนาให้เกิดเครื่อข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาให้ความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งขององค์กรต่างๆ

2.ด้านการวิจัย สร้างความรู้และพัฒนาวัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม หรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมมีการจัดตั้งหน่วยวืจัยและผลงานที่มีความโดนเด่นและเป็นเอกลักษณ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ขันทางด้านวิจัยในการมีเครื่อข่ายการวิจัย ร่วมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในหรือต่างประเทศ

3.ด้านการบริหารจัดการ มุ่งเน้นและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามอัตลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในและภายนอก และนำไปสู่การจัดอันดับสถาบันในระดับนานาชาติ

4.ด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ มีรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมสาธารณะเชิงรุกเพื่อให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและเกิดการยอมรับ และการจัดอันดับในระดับสากล

5.ด้านการพัฒนาหน่วยงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษาสิ่งแวดล้อม หน่วยงานต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีให้แก่บุคลากร นิสิตและผู้ที่รับบริการในด้านสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีสุขลักษณะที่ดี สิ่งแวดล้อมสวยงาม

6.ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มุ่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล เพื่อนำไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2015

 

ค่านิยมองค์กร

I = Intellect ปัญญาญาณ เฉลียวฉลาด
S = elf-knowledge รู้จักรากเหง้า (อีสาน)
A = Aesthetics สุนทรียภาพ
N = Notability เป็นที่รู้จัก

 

เป้าประสงค์

  • เป็นที่พึ่งในการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนของสังคมและ ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • มีหน่วยวิจัยและผลงานที่มี ความโดดเด่นและเป็นอกลักษณ์ แตกต่างจากสถาบันอื่น
  • การเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันทางด้านการวิจัยของ อาจารย์และนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา และการมี เครือข่ายการวิจัยร่วมกับนักวิจัย ภายนอกทั้งในหรือต่างประเทศ
  • มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มี ประสิทธิภาพสอดคล้องตามอัตลักษณ์ ตอบสนองต่อการพัฒนาหน่วยงาน โดย บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
  • หน่วยงานต้องมีรูปแบบการจัด กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม สาธารณะเชิงรุกเพื่อให้หน่วยงาน เป็นที่รู้จักและเกิดการยอมรับ และ การจัดอันดับในระดับสากล
  • มหาวิทยาลัยต้องมี คุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน มหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
  • อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และผสมผสาน วัฒนธรรมในระดับชาติและสากล