Breaking News
Home / สัญลักษณ์/ภารกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม/เป้าประสงค์

สัญลักษณ์

 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน; โลโก้;logo  

 

ความหมาย :
ตราประจำสถาบันฯได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะที่มีอายุมาหลายช่วงอายุคนจากลายเขียนสีที่บ้านเชียงและลายผ้าขิดของชาวอีสาน ลายเขียนสีบ้านเชียง เป็นลายวัฏฏะ แสดงให้เห็นการเวียนว่ายตายเกิด ที่เริ่มต้นพัฒนาการมาอย่างละเอียดอ่อนจนกลายมาเป็นลายขิดที่แสดงพลังความแข็งแรงยืดหยัดเป็นศิลปะ คู่กับท้องถิ่นอีสาน

ที่ตั้ง

map1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามตำบลตลาด
อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ : ๐-๔๓๗๒-๑๖๘๖ภายใน๖๑๑๙
โทรสาร : ๐-๔๓๗๒-๑๖๘๖
โฮมเพจ : http ://www.rinac.msu.ac.thmap

ปรัชญา

“ยุ้งฉางแห่งภูมิปัญญา พัฒนาสังคมแบบยั่งยืน”

วิสัยทัศน์

“ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมอีสานในระดับเอเชีย”

พันธกิจ

1.การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่ความเป็นเลิศ
2.ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  เพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
3.อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เพื่อเพิ่มคุณค่าทางวิชาการ สร้างรายได้และการพัฒนามาตรฐานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ภารกิจ

“การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมศิลปะและวัฒนธรรมอีสานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ค่านิยมองค์กร

I = Intellect ปัญญาญาณ เฉลียวฉลาด
S = Self-knowledge รู้จักรากเหง้า (อีสาน)
A = Aesthetics สุนทรียภาพ
N = Notability เป็นที่รู้จัก

อัตลักษณ์

          เสาหลักด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

เป้าประสงค์

  • เป็นที่พึ่งในการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนของสังคมและ ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • มีหน่วยวิจัยและผลงานที่มี ความโดดเด่นและเป็นอกลักษณ์ แตกต่างจากสถาบันอื่น
  • การเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันทางด้านการวิจัยของ อาจารย์และนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา และการมี เครือข่ายการวิจัยร่วมกับนักวิจัย ภายนอกทั้งในหรือต่างประเทศ
  • มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มี ประสิทธิภาพสอดคล้องตามอัตลักษณ์ ตอบสนองต่อการพัฒนาหน่วยงาน โดย บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
  • หน่วยงานต้องมีรูปแบบการจัด กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม สาธารณะเชิงรุกเพื่อให้หน่วยงาน เป็นที่รู้จักและเกิดการยอมรับ และ การจัดอันดับในระดับสากล
  • มหาวิทยาลัยต้องมี คุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน มหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
  • อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และผสมผสาน วัฒนธรรมในระดับชาติและสากล